GİZLİLİK POLİTİKASI

Gözalan Şirketler Grubu (Gözalan Yönetim Danışmanlık A.Ş, Gözalan Mağazacılık Tekstil ve San. A.Ş. Alan İnşaat Turizm Tekstil Alternatif Sporlar ve Spor Malzemeleri Tic. A.Ş., Con-teks İç ve Dış Ticaret A.Ş., Pera Kamis Hazır Giyim Ticaret A.Ş., Gözalan Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş., Gözalan Anaokulu Özel Eğitim Hizmetleri A.Ş., Gözalan Özel Eğitim Öğretim Kurumları Öğrenci Barınma Hizmetleri Otelcilik ve Turizm A.Ş. de dahil ve fakat bu şirketlerle sınırlı olmamak üzere Gözalan Şirketler Grubuna gelecekte dahil olacak yeni şirketleri de içerecek ifade eder.) kişisel verileriniz dâhil olmak üzere bizlerle paylaşmış olduğunuz verilerinizin gizliliğine ve korunmasına son derece önem vermektedir. Amacımız gizliliğinizi korumak ve temin ettiğiniz kişisel verilerin güvenliğini sağlamaktır. Gözalan Şirketler Grubu tarafından işlenmekte olan kişisel veriler, teknik imkânlar dâhilinde en iyi şekilde korunmaktadır.

Gözalan Şirketler Grubu elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen amaçlarla saklamakta, işlemekte ve üçüncü kişilerle paylaşmaktadır. Gözalan Şirketler Grubu, yasalara uygun olmayan ve burada belirtilenin dışında hiçbir amaçla kişisel verileriniz üzerinde tasarruf etmeyecektir. Verileriniz yüksek güvenlik önlemleri ile korunacak, hiçbir durumda yasal mevzuatta izin verilen sınırlar haricinde tutulmayacaktır.

Gözalan Şirketler Grubu kullanıcılardan önceden izin almaksızın işbu Gizlilik Politikası’nda her zaman için değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı tutmaktadır. Bu değişikliklere ve güncellemelere size sağlanan linklerden veya Gözalan Şirketler Grubu’na ait www.gozalangroup.com.tr adresinden (“İnternet Sitesi”) ulaşabilirsiniz.

1. Kişisel Verileriniz Hangi Durumlarda ve Hangi Amaçlar Doğrultusunda İşlenmektedir?

Gözalan Şirketler Grubu tarafından kişisel veriler, KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Gözalan Şirketler Grubu’nun yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir. Kişisel verileri işlenme amaçları KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Gözalan Şirketler Grubu internet sitesi kullanıcılarının taleplerinin karşılanması, internet sitesi kullanıcılarının talepleri uyarınca kullanıcılar ile e-posta veya telefon aracılığıyla iletişime geçilmesi, şikayetlerin değerlendirilmesi, iletişime geçen kişilerin talep ve önerilerine cevap verilebilmesi şeklinde gruplandırılabilecek olup belirtilen amaçlar kapsamında kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Mevcut internet sitesi kullanıcılarıyla ile ilgili veriler tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir veya başkaca şekillerde işlenebilir ve üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

Buna ek olarak kanunlarda açıkça öngörülen hallerde;

(a) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde;

(b) Gözalan Şirketler Grubu’nun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için işlemenin zorunlu olduğu hallerde;

(c) Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirildiği hallerde;

(d) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde de müşteri verileri söz konusu meşru amaçlarla sınırlı olmak üzere

işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, sağlanan ürün ve hizmetler ile ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte yukarıda sayılanlar ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Gözalan Şirketler Grubu tarafından internet sitesinde yer alan “Bize Ulaşın” bölümünde yer alan İletişim Formu vasıtasıyla ve belirtilen hukuki sebeplere dayanarak elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel veriler KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Gözalan Şirketler Grubu bünyesinde işlenen kişisel veriler sunulan hizmetlerden yararlanıldığı müddetçe güncellenerek işlenebilecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz Gözalan Şirketler Grubu hakkında bilgi almak isteyen kişiler ile iletişime geçilmesi, internet sitesi kullanıcılarının talep ve önerilerine cevap verilebilmesi adına kullanıcılar ile e-posta veya telefon aracılığıyla iletişime geçilmesi, Gözalan Şirketler Grubu hakkında bilgilendirilme, şikayetlerin değerlendirilmesi ve ilgili sair mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlar ile veri işleyen sıfatıyla hizmet alınan üçüncü kişilere aktarılabilmesi söz konusu olabilmektedir. Bununla birlikte şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla iş ortaklarımıza, diğer grup şirketlerimize, veri işleyen sıfatıyla tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde kişisel verileriniz aktarılabilecektir.

4. Çerezler

Çerezler, bir İnternet sitesi ziyaret edildiğinde ziyaretçinin cihazında (örneğin bilgisayar veya telefon) depolanan ve isim-değer formatında veri barındırabilen küçük metin dosyalarıdır. Söz konusu metin dosyaları tarayıcı ve sunucular tarafından anlamlandırılabilmekte ve İnternet

sitesine ziyaretin gerçekleştirildiği cihaz ve dolayısıyla ilgili kullanıcı hakkında çeşitli bilgiler elde edilebilmektedir. Günümüzde neredeyse her sitede çerez kullanımı söz konusudur.

İnternet Sitemizi ziyaretiniz ile IP adresiniz, internet servis sağlayıcınızın ismi (Explorer, Chrome, Firefox vb.), internet gezgini yazılım versiyonunuz, bize yönlendiren internet sitesi ve sitemizi bulmak için kullandığınız arama sözcükleri gibi veriler otomatik olarak anonimleştirilerek internet sitemizin iyileştirilmesi gibi istatiksel amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Gözalan Şirketler Grubu internet sitesi, internet sitelerindeki trafiği analiz etmek, sayfaların görünümlerine ve her sayfada harcanan süreye bakmak ve internet sitemize bir dahaki ziyaretinizde size daha iyi hizmet vermek için bu bilgiyi kullanmaktadır. Bu bilgileri, kişisel olarak bir kullanıcıyı tanımlamak için kullanmakla birlikte bu bilgiler birleştirilmiş ve anonim bir formda tutulmaktadır. İnternet tarayıcınızı, bir çerez aldığınızda sizi uyaracak şekilde yapılandırma seçeneğine sahip olduğunuz gibi çerezi kullanmama hakkınız da her zaman bulunmaktadır. Ayrıca, tüm çerezleri engelleme seçeneğiniz de bulunmaktadır. Bununla birlikte, çerezleri reddetmeniz veya engellemeniz halinde, internet sitemizde bulunan tüm işlevleri kullanamayabilirsiniz.

5.İşlenen Kişisel Verilerinize Dair Kanuni Haklarınız:

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@gozalan.com.tr adresi üzerinden tarafımıza iletebilirsiniz. Gözalan Şirketler Grubu, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  •  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
  • Gözalan Şirketler Grubu, bu kapsamdaki talepleri yazılı olarak cevap verebilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerinde her sayfa için 1 TL işlem ücreti alarak yanıtlandırır. Başvuruya cevabın, CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Gözalan Şirketler Grubu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapanacak 0 saniye